fotorcreatednanami7

MC・司会者
(ラジオ・コンサート・イベントなど)

ナレーター
(映像・CM・番組など)

インタビュアー
(映像・動画・トークイベントなど

企業様のPodcast番組制作します
Podcast番組制作「CARRY STUDIO」